Iz „Geoinženjeringa“ iz Vlasotinca poručuju: IZVRŠITE OZAKONJENJE SVOJIH OBJEKATA

Problem bespravne gradnje postoji unazad nekoliko decenija, ali je naročito eskalirao 90-ih godina prošlog veka, kada se beleži masovna bespravna gradnja, koja je bila uzrokovana velikim prilivom stanovništva sa ratom zahvaćenih područja, nedostatkom svake vrste kontrole nad bespravnom gradnjom, ali i nepostojanjem planske dokumentacije koja bi omogućila legalnu gradnju.

 

Zakon o ozakonjenju objekata, koji je Skupština Srbije usvojila 20. novembra 2015.godine, donet je u javnom interesu, kako bi se najveći broj nezakonito sagrađenih objekata uveo u zakonske tokove po najpovoljnijim uslovima, u jednostavnoj i brzoj proceduri i povoljnijim uslovima u odnosu na prethodni Zakon o legalizaciji objekata.

 

Građani ozakonjenjem objektima dobijaju znatno veću vrednost svoje imovine koju, ukoliko žele, mogu i da prodaju, a ozakonjeni stanovi i stambeni objekti na tržištu vrede mnogo više od onih koji su nelegalni. Lokalne samouprave sprovođenjem ozakonjenja sveobuhvatnije i ravnomernije ubiraju prihode za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

 

Teritorija opštine Vlasotince prostire se na površini od 308 km2 i ima 48 naselja, a po poslednjem popisu od 2011.godine zabeleženo je da ima 29.893 stanovnika. Za varošicu Vlasotince je proglašeno 1878.godine po oslobođenju od Turaka a 1893.godine dobilo je prvi urbanistički plan koji je izradio inženjer Bartos, pa bi kao takvo trebalo da nelegalnu gradnju svede na najmanju meru, a ozakonjenjem obuhvati većinu popisanih nelegalnih objekata.

 

Samo u Beogradu, gde se prema rečima gradskog menadžera Gorana Vesića trenutno gradi oko milion kvadrata, bez dozvole niču još skoro 200.000. Ako je tako u glavnom gradu naše zemlje, kako li je onda u unutrašnjosti Srbije. Verovatno niko nema pouzdan podatak koliko je nelegalno sagrađenih objekta a neće ni saznati jer i dalje kao pečurke niču nove gradnje bez legalne dokumentacije. I ako je zakon označio da je bespravna gradnja krivično delo, ali policija i tužilaštvo ne reaguju kada im se podnese prijava.

 

U specijalističkom radu „Ozakonjenje nelegalnih objekata u opštini Vlasotince“, Milorad Kocić, specijalista strukovni inženjer geodezije iz geodetske organizacije „Geoinženjering“ u Vlasotincu u razgovoru, ukazuje nam, pored ostalog, na značaj, potrebe i pozitivne efekte ozakonjenja objekata.

 

– Veoma je značajno za vlasnika da je njegov objekat legalizovan. Tako izgrađeni objekat ne može biti srušen, vlasnik ima nad njim pravnu sigurnost, zatim mogućnost prometa nepokretnosti, mogućnost dogradnje, zalaganja, uzimanja kredita, nasleđivanja i drugo – objašnjava nam Milorad Kocić, koji poseduje geodetsku licencu drugog reda, i sigurno je kompetentan kada je u pitanju ova, za mnoge, danas, veoma aktuelna tema.

 

Šta znači za samu državu legalizovani objekat ?
– Mnogo toga. U prvom redu sprečavanje neplanske gradnje, zatim plansko iskorišćavanje građevinskog zemljišta, zaštita prirodnih resursa, kvalitetnije opremanje građevinskog zemljišta, sprečavanje uzurpacije javne površine, pouzdanost upisa, usaglašavanje faktičkog stanja sa stanjem u registrima, preciznija statistika i popis objekata, brže donošenje i sprovođenje mera za preventivno delovanje i otklanjanje posledica nepogoda većih razmera, sveobuhvatnije ubiranje poreza, mogućnost prinudnih izvršenja, sprečavanje prikrivanja imovine, usaglašenost cena na tržištu nepokretnosti i tako dalje.

 

UZROCI NELEGALNE GRADNJE
Očigledno da ima poprilično puno razloga za nelegalnu gradnju, i oni su po Kociću sledeći:
– Složenost dokumentacije, nerešeni imovinsko pravni odnosi na zemljištu i objektima, naknade za uređenje građevinskog zemljišta, koje su zbog svoje visine a često i prevazilaženja tržišne vrednosti objekta dovodile do nestanka interesa podnosioca zahteva da, uopšte, uđe u postupak legalizacije, visina republičke administrativne takse za upis imovine u katastar, brojnost i složenost potrebne dokumentacije, nedostatak inicijative vlasnika oko prikupljanja potrebne dokumentacije, izostanak adekvatnih sankcija a posebno njihovo neizvršenje od strane ovlašćenih organa.

 

Ako je ovoliki broj dobrih stvari za legalizovane objekte, koji su, onda, uzroci bespravne gradnje ?
– I tu ima mnogo toga, kao što sam već rekao. A to su potrebe za većim brojem stambenih objektima u naseljima i neadekvatna planska razrada zemljišta u u građevinskom području, zatim socijalno raslojavanje stanovništva, tranzicija, migracija ljudi prema matičnoj državi, neadekvatni kadrovi, postavljanje pojedinaca iznad zakona, nedosledna i selektivna primena zakona, izostajanje sankcija, korupcija, enormne zarade u stanogradnji.


Koji su najvažniji uslovi za ozakonjenje ?
– Da se objekat može usaglasiti sa važećim planskim dokumentom u pogledu namene i spratnosti, zatim da je objekat izgrađen na zemljištu na kome vlasnik ima odgovarajuće pravo svojine, korišćenja ili zakupa.

 

Šta je to što je uzrok da se objekat ruši ?
– Svaki bespravno sagrađeni objekat, za koji nije podnet nikakav zahtev za legalizaciju i koji ne ispunjava uslove predviđene važećim zakonom, ima uslove da bude srušen.

 

250 EVRA ZA OZAKONJENJE
Pitali smo Kocića, koje su okvirne cene za ozakonjenje objekta od 100 m2.
– Ako je objekat ucrtan u katastarski plan potrebno je izdvojiti 1.100 dinara za dobijanje kopije plana parcele na kojoj se nalazi objekat, a taj posao je u nadležnosti Službe za katastar nepokretnosti, zatim treba angažovati ovlašćenu geodetsku organizaciju – biro da na licu mesta izmeri visinu slemena objekta i upiše istu na kopiji plana parcele sa overom – naknada 3.500 dinara, onda sledi angažovanje ovlašćenog projektanta za izradu Tehničkog izveštaja zatečenog stanja objekta, to je skraćeni projekat, uz naknadu od 7.000 dinara, potom treba obezbediti dokaz o pravu svojine -korišćenja-zakupa na parceli (ugovor o kupoprodaji-poklonu), rešenje o nasleđu ili list nepokretnosti, taksa za ozakonjenje se plaća u iznosu od 5.000dinara.
Ukoliko objekat nije ucrtan u katastarski plan potrebno je umesto kopije plana angažovati geodetsku organizaciju da na licu mesta izmeri objekat i izradi Elaborat u tri primerka, što košta 12.500 dinara, a svi ostali prilozi su kao u prethodnom slučaju – informiše nas, Milorad Kocić, vlasnik geodetske organizacije ,,Geoinženjering“ iz Vlasotinca.

 

A, kada se primenjuje mera „zabrane otuđenja“?
– Kada se radi o objektu za koji nije moguće izvršiti rešenje o rušenju, građevinski inspektor tu činjenicu konstatuje u rešenju i isto dostavlja u roku od tri dana Službi za katastar nepokretnosti, koja upisuje zabeležbu ,,zabrana otuđenja“.

 

Šta je vaš savet svima onima koji imaju nelegalno sagrađene objekte i koji je najbrži put rešavanja ozakonjenja podignutih objekata ?
– Bez obzira na teškoće obezbeđivanja potrebnih finansija, treba sada iskoristiti pogodnosti iz važećeg zakona i ozakoniti nelegalne objekte, jer je, očigledno, ograničeno raspolaganje nelegalnim objektima, a postavlja se pitanje, šta mogu doneti sledeće izmene zakona. Po okončanju postupka ozakonjenja objekta, nadležni organ koji je vodio postupak po službenoj dužnosti dostavlja Službi za Katastar nepokretnosti pravosnažno rešenje i geodetski elaborat radi upisa ozakonjenog objekta – objašnjava nam Kocić.


 

Objavljeno: 08.02.2018 | Autor: Vlastimir Stamenković
  • Arhive

  • Vremenske prilike

  • Kursna lista

  • Poslovni prostor u centru Vlasotinca